Ynformaasje

  • It is mooglik ynformaasje te krijen fia de mail en tillefoan (sjoch kontakt).
  • Der wurdt sa gau as it kin op de mail reagearre.
  • Positive reaksjes binne altyd wolkom.
  • Mooglike op – en/of oanmerkings of ideeën foar ferbetterings binne ek wolkom.
  • Negative opmerkings mei ek, mar hâldt it dan beleaven wol fatsoenlik.

Wichtich:

Wy wolle der o sa de klam op lizze dat it net de bedoeling fan dit webstee is om wa dan ek op it sear te kommen en/of te beneidieljen en/of skea te dwaan of mooglik foardiel te heljen út oare ferneamde nammen út de hynstewrâld foar de Fryske Hynstepleats.

Tink derom, dit webstee is inkeld en allinne bedoeld foar in hobby dy’t út entûsjasme ûntstien is. Mochten der dochs ôfbyldings en of nammen op dit webstee stean dêr’t jo neat fan ha moatte, dan hearre wy dit graach sa gau mooglik fia de mail en wy sille dy ôfbyldings en/of nammen fan ús webstee ôfhelje.