It Fryske hynder

De pracht fan it Fryske Hynder.

  • Swart as de nacht
  • En in moaie manenpracht
  • Mei temperamint, steatlik en proastich
  • In strieling foar it each en wat in pracht fan in bist
  • Trouwe eagen en in hert fan goud
  • Sa wurde ús Fryske hynders by ús op ‘e pleats âld

_________________________________________________________

De skaaimerken fan in Frysk hynder.

________________________________________________________

Dravend Frysk hynder. 

 ______________________________________________________
 

Mooie paarden en schone vrouwen
kosten beide geld om te onderhouwen.